Objetiu/sAvaluar diferents continguts d’un tema o fer un estudi en forma d’enquesta a un grup-classe presencialment.  

Descripció: Plickers és una aplicació en forma de joc pensada per avaluar o fer qüestionaris a l’aula mitjançant unes targetes específiques impreses del tipus codis QR. Un qüestionari amb plickers requereix una preparació prèvia del formulari per part dels professors o els mateixos alumnes (tipus kahoot!) però és molt intuïtiu. Pot ser útil per avaluar conceptes previs, fer tests de resposta múltiple  (fins a quatre respostes) o vertader/fals, consolidar conceptes, detectar mancances, treballar de forma diferent a l’aula, etc.

Material necessari: targetes (cards) impreses en paper o altres suports, ordinador-projector (opcional, si es vol fer visible, però també es pot llegir en veu alta), un dispositiu mòbil per descodificar les respostes amb l’aplicació addient.

Web: www.plickers.com 

App: Plickers (Google Play – Android) / Plickers (Apple Store)

Aplicació / Funcionament:

  • Cada alumne/grup d’alumnes disposa d’una targeta “plickers” del tipus QR que pot estar associada o no prèviament a un alumne/a o grup. Cada targeta té forma de quadrat i porta associat un número (tantes targetes com grups/alumnes participen, generalment de 1 fins a 40) al vèrtex i 1 lletra (A, B, C o D) en cada aresta (costat) (veure exemple sota aquestes línies).

  • Es poden projectar les preguntes des de la pàgina web de l’aplicació o llegir-les en veu alta.

  • Un cop feta la pregunta els alumnes aixequen la tarja enlaire posant l’opció escollida a la part superior i de cara a qui fa l’enquesta / qüestionari.

  • Les dades es recullen mitjançant la lectura/descodificació de les targetes a través d’un mòbil o tauleta per part de qui duu a terme l’enquesta.

  • La puntuació apareix automàticament a la pàgina web (es pot fer visible o no als participants). Les dades es poden exportar a un full de càlcul per a poder-les analitzar. 

 

Més informació: