Pla mòbils.edu / mòbils.INO

#mòbilsINO

Nodes general pla mòbils.edu (Nodes)


Moodle mòbils.INO

 


Avantprojecte de centre

A708 – Institut Narcís Oller – AvantProjecte Mobils.INO


El projecte mòbils.INO

A finals de desembre de 2020 vam finalitzar de la redacció del projecte del pla mòbils.INO, basat en el projecte d’innovació mòbils.edu impulsat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital (DGIRCD). Aquest pla és una oportunitat per millorar la competència digital de l’alumnat i el professorat lligat a la millora també de l’estratègia digital de centre.

A grans trets, pensem que quan l’alumnat arriba al centre cal dotar als alumnes d’un compte de correu de domini únic que els serveixi per a tota la seva activitat educativa a l’institut i cal que els alumnes sàpiguen ja a 1r d’ESO gestionar correctament el seu compte i la plataforma de gestió de documents associada, també cal que l’alumnat sàpiga treballar en la plataforma EVA del centre i, finalment, l’alumnat ha de conèixer i saber gestionar les seves dades personals a les xarxes, i en general a Internet, els riscos associats i fer un bon ús d’aquestes.

Per dur a terme aquest projecte el centre disposa de la plataforma GSuite amb domini propi i s’ha acordat fer ús de la plataforma Moodle-EIX oferta per Departament d’Educació com a EVA global de centre.

Objectius Generals

El nostre projecte, que anomenem mòbils.INO, es fixa els objectius generals següents.

Pel que fa a la competència digital de l’alumnat, es fixen dos objectius generals:

  • OG1: L’alumnat ha de saber gestionar i utilitzar el correu personal i treballar amb les plataformes de treball que el centre li proporciona: Entorn Virtual d’Aprenentatge moodle (EVA) i entorn personal de treball, gestió i documentació (documents al núvol GSuite) des dels ordinadors però també des dels seus dispositius mòbils per tal de saber fer ús d’aquests recursos i eines per a la creació i presentació de continguts, treball en grup, produccions digitals, etc.
  • OG2: L’alumnat ha de tenir cura i respectar les dades personals i els drets d’autoria en el seu treball i en les xarxes digitals i conèixer els riscos associats a internet així com cuidar la identitat digital pròpia i les relacions personals a les xarxes, potenciant eixos de comunicació entre membres de la comunitat educativa.

Pel que fa a la competència digital docent, es fixen tres objectius generals bàsics pel que fa al professorat:

  • OG3: Consolidar el treball educatiu digital a través del compte de correu de centre i aplicacions lligades a la plataforma associada a aquest compte. Aquest compte serà l’únic que s’utilitzarà amb aquesta finalitat.
  • OG4: Fer ús intensiu i generalitzat de la plataforma Moodle com a entorn virtual d’aprenentatge (EVA) de centre.
  • OG5: Millorar la competència digital docent

Al mateix temps, assolir la concreció del projecte del pla mòbils al centre, en sí mateix, també representa per nosaltres un objectiu general, és per això que els diferents processos i actuacions per a dur-lo a terme també els tindrem en compte dins el següent objectiu lligat al propi desenvolupament del pla mòbils al centre:

  • OG6: Descriure el projecte, potenciar-lo, i implicar el professorat del centre i la comunitat educativa en el seu desenvolupament.

Estructura general del projecte mòbils.INO

      


Formulari d’evidències del treball a l’aula

ja.cat/mobilsINO_activitatsrealitzades


Infografia