En motiu de l’Article ICE-UAB (bloc ICE)

Avaluació formadora i formativa amb Moodle com a EVA

Moodle, com a entorn virtual d’aprenentatge que és, per definició, permet interaccionar de manera virtual amb l’alumnat en tots els aspectes del seu aprenentatge en línia, per tant, fer una avaluació formativa de totes les activitats en les quals intervingui l’alumnat. L’avaluació es pot dur a terme mitjançant una gran varietat i tipologia d’activitats com ara fòrums, tasques, qüestionaris, tallers, enquestes, activitats externes interactives incrustables al moodle, etc, i lligades a competències bàsiques i continguts clau íntegrament dins les diferents tasques o activitats per a cada un dels àmbits si així es determina dins el mateix entorn mitjançant comentaris, retroaccions, rúbriques d’avaluació, guies d’avaluació, etc. Es pot treballar també en activitats en grup i fer coavaluació, autoavaluació… i relacionar-ho, si s’escau, a valors numèrics. A l’hora de qualificar i haver de posar una nota en els butlletins oficials, si s’ha fet un bon seguiment de les activitats dins el llibre de qualificacions de moodle (que potser s’hauria d’anomenar llibre d’avaluació) o al quadern del professorat en relació a les tasques i activitats treballades, podrem qualificar d’una manera justa tots els aspectes que s’han tingut en compte en el procés d’aprenentatge. Per tal de facilitar l’aprenentatge d’aquest entorn, des de l’àrea de cultura digital s’han fet videotutorials per als entorns virtuals d’aprenentatge més coneguts i es facilita l’accés a moodle als centres que no tenen EVA des del portal Àgora.

Avaluació per competències

Moodle ens permet relacionar les activitats o tasques amb competències bàsiques i continguts clau de cada un dels àmbits, ja que es poden integrar en cada un dels cursos totes aquelles competències o continguts clau que desitgem. En crear o editar els recursos i les activitats trobarem la secció “competències del curs” que, si s’ha definit en l’administració del curs, ens traurà un llistat de les diferents competències i continguts clau que hàgim escollit. Això ens permetrà, per una banda, anar identificant les activitats a fer en relació a competències bàsiques lligades a la programació d’aula, i alhora, tenir una visió global més àmplia, en anar avançant el curs, sobre la tipologia d’activitats i competències s’estan treballant més de manera virtual tant amb activitats programades com aquelles que anem creant a mesura que avança el curs.

Fig1. Selecció de Competències i Continguts Clau

Avaluació d’activitats

La diversitat d’eines a l’hora d’avaluar les activitats dels alumnes és important. D’entrada podem fer comentaris simples de text a les activitats entregades; també fer una retroacció més completa amb l’editor de Moodle i, en cas de que l’entrega sigui un fitxer pdf, podem fer anotacions sobre el fitxer que rebrà l’alumne per orientar-lo segons el seu treball.

Fig2. Avaluació de Tasques i Activitats

En aquest vídeo veurem com podem fer un seguiment de l’activitat de l’alumnat i mantenir el contacte amb ells.

Les activitats considerades “tasques” les podem avaluar mitjançant qualificacions numèriques, percentuals, etc, però si li volem donar un sentit molt més avaluatiu que no pas qualificatiu també podem avaluar-les amb escales (veure el punt següent), rúbriques d’avaluació, guies de qualificació

Fig3. Exemple Rúbrica d’Avaluació (qualificació avançada de tasques)

També disposem de l’eina “tallers” que ens permet treballar d’una manera similar a les tasques però reforçant l’autoavaluació i la coavaluació entre l’alumnat del curs. 

Fig4. Exemple Taller (autoavaluació i coavaluació)

En els vídeos següents veurem com treballar els elements d’avaluació exposats dins de Moodle.

Llibre de qualificacions

És evident la importància de fer una avaluació adient i que, a la vegada, sigui educativa i formativa per a l’alumnat. Moodle ens permet complementar-la amb una bona gestió de les qualificacions de les activitats. Aquesta qualificació es pot fer fent categories o agrupacions d’activitats en el sentit que sigui necessari: per tipus d’activitat, segons temari,… Les agrupacions les farem segons l’avaluació que fem de les activitats. L’agregació o forma en que cada activitat contribueix a la seva categoria la podem triar entre diverses possibilitats: mitjana, mitjana ponderada, més alta, suma,…

Per altra banda, també podem utilitzar diversos tipus de puntuacions i escales segons l’avaluació que vulguem fer. Tenim escales predefinides o podem crear les escales de qualificació que creiem convenients. Aquests poden ser molt diverses, des d’una gradació numèrica a una valoració ràpida (fet, no fet, cal revisar), així com escales de creació pròpia (AE, AN, AS, NA…) (Bona feina, Revisa els comentaris, etc.)

Podem veure un resum en aquest vídeo sobre el llibre de qualificacions.