SERVEIS DIGITALS I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

l’Institut Narcis Oller subministrarà a cada alumne/a del centre un usuari que el permet accedir als serveis en xarxa que posem a la seva disposició per a la seva activitat educativa. Aquests serveis consisteixen en un compte de correu i eines associades de la plataforma GSuite i l’accés a la plataforma virtual d’aprenentatge Moodle. Els usos d’aquests serveis són estrictament educatius, i en cas que se’n faci un ús indegut el centre pot donar de baixa dels serveis a l’alumne.

Els serveis es mantindran actius mentre l’alumne estigui matriculat en el centre. Un cop l’alumne hagi acabat la seva relació educativa amb el centre els seus usuaris d’ambdues plataformes seran donats de baixa. Cal que l’alumne tingui això present per desar convenientment tots els documents i treballs que tingui en les plataformes i evitar-ne la pèrdua.

Considerem que aquestes eines són importants de cara a la formació dels nostres alumnes donada, actualment, la importància dels aprenentatges utilitzant eines digitals, així com la necessitat de treballar en entorns compartits i col·laboratius. Tal i com es desprèn de l’informe del Consell Escolar de Catalunya.

Ambdós serveis compleixen amb les normatives actuals respecte al tractament i la protecció de dades de caràcter personal.

Podeu consultar tota la informació al respecte sobre la plataforma GSuite en aquesta pàgina. Cal no confondre la plataforma GSuite amb el servei GMail i eines associades tot i que els dos són oferts per Google. Les normatives, restriccions i reglaments que han de complir les dues plataformes són diferents així com els destinataris i usos pels quals s’utilitzen. L’administració de la plataforma GSuite: eines disponibles, restriccions d’accés a continguts, restabliment de contrasenyes, alta i baixa d’usuaris al servei,… la porten a terme els responsables del centre que la Direcció determina (habitualment els Coordinadors Digitals).

En quant a la plataforma Moodle és un servei ofert pel Departament d’Educació, i per tant, totes les dades estan custodiades pel propi Departament.

Els usos als quals es destinaran aquests serveis són:

  • enviament i recepció de correus amb o sense documents associats a professors o altres alumnes,
  • treball amb documents de text, fulls de càlcul, presentacions, tractament d’imatges amb les eines de Google Drive,
  • gestió, compartició, administració de documents en Google Drive,
  • treball compartit i col·laboratiu entre diversos alumnes,
  • cerca d’informació per a ús educatiu,
  • consulta i descàrrega de documents,
  • presentació de treballs.
 L’accés a GSuite és via l’adreça habitual de Google. Quan ens identifiquem amb l’usuari del centre ens donarà accés a la plataforma GSuite del centre.
L’accés a Moodle el podeu fer a partir d’aquest enllaç.